КЗО "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови" ДМР

   

Статут учнівського самоврядування

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 22

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

___________________________________________________

вул. Нахімова, 57, м. Дніпро, 49061, тел/факс: (056) 749-63-35

e-mail: [email protected]а ЄДРПОУ 33422311

 

                                                     СТАТУТ

учнівського самоврядування

КЗО «ССЗШ №22» ДМР

«ДЕЛЬТА»
 

 

РОЗДІЛ 1

 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

 1. УС створене на добровільних засадах самодіяльним об’єднанням дітей .
 2. У своїй діяльності УС керується даним Статутом .
 3. Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру: загальношкільну і класну , з чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування класів із загальношкільними , тобто перші підпорядковуються останнім, а педколектив школи здійснює консультативне педагогічне керівництво органами учнівського самоврядування обох рівнів.

 

 РОЗДІЛ 2

УЧНІВСЬКА РАДА

 1. Учнівська рада – найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни  та особливостей у відповідності до задоволення своїх потреб та інтересів.
 2. Учнівська рада обирається на загальних зборах і підзвітна їм один навчальний рік.

 

РОЗДІЛ 2  1

СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОЇ РАДИ

 1. Учнівська рада складається з 20 членів по одному з 5-11класів .
 2. З членів обирається голова і заступник , радники центрів, вибори проводяться на організаційному засіданні відкритим голосуванням. Кандидат вважається обраним на посаду , якщо за нього проголосувало більшість голосів.
 3. Учнівська рада включає в себе такі центри :
  • екологічний;
  • інтелектуальний;
  • національно-патріотичний;
  • центр здорового способу життя;
  • інформаційний центр;
  • народознавчий;
  • центр дозвілля

            Голова і заступник учнівської ради не є членами центрів. Кожен центр    

            складається з 4-5 чоловік: радник центру його заступник та члени .

 

РОЗДІЛ 2 . 2

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ

 1. Голова здійснює загальний контроль за виконавчою дисципліною, координує роботу центрів, проводить засідання учнівського самоврядування.
 2. Заступник голови учнівської ради здійснює роботу з активізації діяльності центрів , контролює виконання  рішень засідань учнівського самоврядування, є керівником шкільного інформаційного центру,планує його роботу, здійснює оформлення матеріалів. У разі відсутності голови виконує його обов’язки .
 3. Представник центру звітує на засіданні учнівського самоврядування. Систематично проводить роботу і подає заступникові інформацію про її виконання.

    

 1. Інтелектуальний центр .

 Планує роботу центру разом з головою учнівської ради, педагогом- організатором та заступником директора школи з навчально-виховної роботи. Забезпечує простір для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у навчально-пізнавальній діяльності. Звітує перед учнівською радою про участь учнів школи у роботі МАН та інших конкурсах шкільного, міського та обласного рівнів ; участь учнів школи в очних та заочних предметних олімпіадах. Організовує пошукову роботу в школі .

 1. Центр здорового способу життя .

Планує роботу з головою учнівської ради, педагогом – організатором, учителями фізичного виховання, соціальним педагогом, психологом школи, класними керівниками. Пропагує здоровий спосіб життя серед учнів. Організовує роботу з профілактики правопорушень, профілактики й подолання  шкідливих звичок. Сприяє підготовці та проведенню заходів спортивно-оздоровчого напрямку. Піклується про рекламу в проведенні спортивних змагань, забезпечує їх висвітлення в шкільній пресі. Залучає учнів школи до участі в екологічній акції, турбується про вчасне висвітлення результатів участі учнів школи в акції .

 1. Інформаційний центр.

Планує роботу з головою учнівської ради, педагогом – організатором, заступником директора школи з виховної роботи. Вивчає громадську думку шкільного життя, створює інформаційний банк про життя класних колективів. Співпрацює з шкільним інформаційним агентством газети „Шкільний дзвінок”. Рекламує діяльність цент рів учнівської ради. Збирає матеріали для оформлення літопису школи. Контролює діяльність інформаційних центрів класних колективів. Проводить огляди – конкурси літописів та інформаційно-рекламних вісників класних колективів. Відповідає за систематичність випуску „Шкільного телетайпу”, за вчасну зміну матеріалів на стендах в вестибюлі школи .

 1. Екологічний центр.

Планує роботу з головою учнівської ради, педагогом – організатором, класними керівниками, заступником директора школи з навчально-виховної роботи з питань захисту навколишнього середовища.

 1. Центр дозвілля . 

Планує роботу з головою учнівської ради, педагогом – організатором, заступником директора школи з виховної роботи. Організовує змістовне дозвілля школярів з урахуванням їхніх інтересів. Залучає учнів школи до підготовки та проведення  творчих справ, свят, фестивалів, конкурсних розважальних програм. Контролює систематичність екскурсійно-краєзнавчої роботи, співпрацює з радою історико-краєзнавчого музейного комплексу школи. Піклується про естетичне виховання школярів, розвиток їхніх художніх здібностей. Організовує цікаві зустрічі, вечори відпочинку, дискотеки, бере участь в оформленні приміщень перед початком виховних заходів. 

 1. Національно-патріотичний центр. Планує роботу з головою учнівської ради, педагогом – організатором, заступником директора школи з виховної роботи. Формування високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.

РОЗДІЛ 3

ФОРМИ  РОБОТИ

 1. Засідання ради лідерів проводиться згідно плану не рідше одного разу на тиждень.

ОБЛІК  РОБОТИ

 1. Рада лідерів проводить роботу з учнями,використовуючи різні форми: колективні , індивідуальні .
 2. Учнівська рада має право визначати найактивніші класи у різних видах діяльності школи за навчальний рік .

 

РОЗДІЛ 4

ВЗАЄМОДІЯ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ З ІНШИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ І ПЕДКОЛЕКТИВОМ ШКОЛИ

 1. Директор школи призначає з числа вчителів керівника учнівської ради і консультантів центрів, які мають право дорадчого голосу і допомагають у вирішенні проблем , спрямовують роботу учнівської ради.
 2. Члени учнівської ради доводять інформацію в класах. Відповідальність за рішення лягає на конкретного виконавця , контроль за лідером. Лідер підзвітний учнівській раді .
 3. Учнівська рада тісно співпрацює з гуртками та спортивними секціями, які діють в школі , сприяє поширенню інформації про них .

 

РОЗДІЛ 5

ВИБОРИ

 1. Лідери класів обираються на класних зборах шляхом відкритого голосування простою більшості голосів на альтернативній основі .
 2. Голову , заступника, представників центрів - на організаційному засіданні учнівського самоврядування простою більшістю голосів на альтернативній  основі .
 3. Голова може мати план діяльності у випадку його обрання .

 

РОЗДІЛ 5 .1

ПЕРЕВИБОРИ  І ПОЗБАВЛЕННЯ ЧЛЕНСТВА В УЧНІВСЬКІЙ РАДІ

 1. У випадку несистематичного виконання членами учнівської ради своїх обов’язків і не реагування на зауваження інших членів, щодо покращення своєї роботи .
 2. У випадку коли член учнівської ради порушує правила для учнів школи і не реагує на зауваження .
 3. У разі переїзду (зміни місця проживання ) чи переходу до іншої школи .

 

РОЗДІЛ  6

КЛАСНІ  ЗБОРИ

 1. Класні  зборинайвищий виконавчий орган , який збирається в міру потреби, але не рідше одного разу на тиждень .
 2. На зборах розглядаються питання, що стосуються життя класу: планування роботи , заохочення окремих учнів , обговорення діяльності класу (звіти активу класу , шляхи покращання роботи та інше .
 3. На класні збори можуть бути запрошені батьки, вчителі-предметники, інші члени  учнівського самоврядування .
 4. Класні збори можуть вносити пропозиції , які повинні розглядатися на засіданнях учнівської ради, з повідомленням про своє рішення на лінійці.
 5. Головою зборів є лідер класу .

44.   Матеріали зборів фіксує секретар , який обирається на навчальний рік

 

РОЗДІЛ  7

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ РОБОТИ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ

 

 1. Участь у районній „Школі лідера” .
 2. Проведення анкетувань, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування .
 3. Включення в перелік питань засідань учнівської ради положень, які дають змогу активізувати діяльність учнівського самоврядування .
 4. Нестандартні підходи до форм роботи .
 5. Положення статуту можуть бути змінені з ініціативи учнівського самоврядування, загальношкільних зборів, якщо за них проголосує 2\3 усіх учасників .